GDPR

I. Totožnost správce

 

Správcem Vašich osobních údajů jsou členové skupiny Vilímková Dudák & Partners, kterými jsou:

 

Vilímková Dudák & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28508939, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. C 146740,

 

Vilímková Dudák & Partners Tax, s.r.o., IČO 02748886, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. C 223334, a

 

Vilímková Dudák & Partners Consulting, s.r.o., IČO 02471159, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. C 219837

 

(dále společně jen „členové skupiny Vilímková Dudák & Partners“).

 

Členové skupiny Vilímková Dudák & Partners jsou ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“) společným správcem osobních údajů, tj. shromažďují, uchovávají, využívají anebo jinak zpracovávají osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti, která spočívá zejména v poskytování právních služeb a souvisejícího poradenství v oblasti práva a podnikání, včetně poradenství daňového a ekonomického.

 

II. Úvod

 

Tyto informace o zpracování osobních údajů popisují, jaké osobní údaje členové skupiny Vilímková Dudák & Partners shromažďují a zpracovávají, k jakým účelům, jakým způsobem, kdo je příjemcem těchto osobních údajů, jaká je doba uchování těchto osobních údajů a jaká máte práva ve vztahu k ochraně osobních údajů.

 

Osobními údaji jsou jakékoli informace, které mohou být použity k identifikaci Vaší osoby, nebo které Vám lze jakožto fyzické osobě přiřadit. Jakékoli jiné výrazy použité v této Informaci o zpracování osobních údajů mají stejný význam jako v GDPR.

 

Členové skupiny Vilímková Dudák & Partners při poskytování svých služeb zpracovávají osobní údaje a chrání veškeré tyto zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládají s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

III. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Členové skupiny Vilímková Dudák & Partners nejmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

IV. Kategorie subjektů údajů

 

Členové skupiny Vilímková Dudák & Partners zpracovávají osobní údaje:

 

– svých klientů – fyzických osob a zástupců nebo zaměstnanců právnických osob (aktivních, bývalých, potencionálních);

– protistran a jejich zástupců, svědků, soudních znalců a dalších osob v souvislosti s klientskými případy;

– zaměstnanců (současných, bývalých) a uchazečů o zaměstnání;

– spolupracujících osob (současných, bývalých) a uchazečů o spolupráci;

– dodavatelů, obchodních partnerů nebo jejich zástupců a (současných, bývalých);

– návštěvníků webových stránek;

– osoby, jež souhlasily se zasíláním obchodních sdělení či jiným přímým marketingem.

 

V. Zdroje osobních údajů

 

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány přímo od subjektů údajů, od třetích stran jako jsou veřejné orgány, protistrany a jejich zástupci, Váš zaměstnavatel, obchodní partneři nebo z veřejně dostupných zdrojů či dalších třetích stran.

 

VI. Účel zpracování osobních údajů

 

Členové skupiny Vilímková Dudák & Partners zpracovávají osobní údaje pro tyto účely:

 

– plnění smlouvy

plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, uzavřené s členy skupiny Vilímková Dudák & Partners, zejména smlouvy o poskytovaní právních služeb včetně jejího sjednání podle právních předpisů upravujících výkon advokacie nebo smlouvy o poskytování daňového poradenství včetně jejího sjednání podle příslušných právních předpisů, plnění smluvních povinností vůči zaměstnancům, spolupracujícím osobám, dodavatelům, obchodním partnerům, předsmluvního jednání s uchazeči o zaměstnaní nebo spolupráci

– plnění právních povinností

plnění povinností uložených členům skupiny Vilímková Dudák & Partners právními předpisy, zejména účetními, daňovými předpisy, vyplývajících ze zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství, ve znění pozdějších předpisů, a dalších relevantních právních předpisů

– zasílání obchodních sdělení a další marketingová komunikace

zasílání obchodních sdělení a jiného přímého marketingu na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů), zejména v oblasti práva, daní a podnikání, prostřednictvím e-mailu, pokud jste zasílání obchodních sdělení neodmítli nebo dokud nevznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu

– ochranu oprávněného zájmu členů skupiny Vilímková Dudák & Partners

ochranu práv a právem chráněných zájmů členů skupiny Vilímková Dudák & Partners, zejména pro účely případných sporů či jejich řešení

– ochranu oprávněného zájmu třetích osob

ochrana zájmů třetích osob (obzvláště klientů) podle pravidel výkonu advokacie a daňového poradenství

– řešení požadavků zadaných prostřednictvím elektronických formulářů

 

vyřizování a řešení požadavků zadaných zejména uchazeči o zaměstnání, ale i jiných druhů požadavků o spolupráci s členy skupiny Vilímková Dudák & Partners na webových stránkách členů skupiny Vilímková Dudák & Partners

 

Osobní údaje zpracováváme vždy pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu jednotlivých zpracování a pouze po dobu nezbytnou k naplnění konkrétního účelu.

 

VII. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

 

Zpracování osobních údajů může být prováděno i na základě souhlasu, pokud je takový souhlas udělen, a to pro účely zasílání obchodních sdělení či pro účely jiného přímého marketingu členů skupiny Vilímková Dudák & Partners, a to prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu. Udělením takového souhlasu daný subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné a že je možné souhlas kdykoliv výslovně odvolat, a to sdělením adresovaným na adresu sídla členů skupiny Vilímková Dudák & Partners anebo prostřednictvím odkazu uvedeného e-mailové zprávě s obchodním sdělením. Souhlas je poskytnut do jeho odvolání. Neposkytnutí tohoto souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy uzavřené s členy skupiny Vilímková Dudák & Partners.

 

VIII. Osobní údaje třetích osob

 

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

 

Osobní údaje třetích osob, kterými jsou zejména osobní údaje zaměstnanců, zástupců či zákazníků klientů, dodavatelů a obchodních partnerů členů skupiny Vilímková Dudák & Partners a údaje, které členové skupiny Vilímková Dudák & Partners od klienta, dodavatele či obchodního partnera v souvislosti se sjednáním nebo plněním smlouvy získají, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje budou členy skupiny Vilímková Dudák & Partners využity za účelem plnění smluv s klienty, dodavateli či obchodními partnery. Členové skupiny Vilímková Dudák & Partners budou zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu určenou zvláštními právními předpisy, bude-li taková doba určena. Po dobu delší budou osobní údaje třetích osob uchovány pouze, vznikne-li v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

 

IX. Zpracovávané osobní údaje

 

Členové skupiny Vilímková Dudák & Partners mají právo zpracovávat v závislosti na účelu zpracování následující osobní údaje

 

– akademické tituly, jméno, příjmení

plnění smlouvy a její sjednání, plnění právních povinností, zasílání obchodních sdělení a další marketingová komunikace, ochrana oprávněného zájmu členů skupiny Vilímková Dudák & Partners, ochrana oprávněného zájmu třetích osob, řešení požadavků zadaných prostřednictvím elektronických formulářů 

– telefonický a e-mailový kontakt

plnění smlouvy a její sjednání, plnění právních povinností, zasílání obchodních sdělení a další marketingová komunikace, ochrana oprávněného zájmu členů skupiny Vilímková Dudák & Partners, ochrana oprávněného zájmu třetích osob, řešení požadavků zadaných prostřednictvím elektronických formulářů

– IČO, DIČ

plnění smlouvy a její sjednání, plnění právních povinností, ochrana oprávněného zájmu členů skupiny Vilímková Dudák & Partners

– datum narození, rodné číslo

plnění smlouvy a její sjednání, plnění právních povinností, ochrana oprávněného zájmu členů skupiny Vilímková Dudák & Partners

– kontaktní adresa, adresa bydliště a trvalého/přechodného pobytu, a další neuvedené osobní údaje o klientovi či třetích osobách

plnění smlouvy a její sjednání, plnění právních povinností, zasílání obchodních sdělení a další marketingová komunikace, ochrana oprávněného zájmu členů skupiny Vilímková Dudák & Partners, ochrana oprávněného zájmu třetích osob

– údaje o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, kariérním postupu, předchozích zaměstnavatelích či spolupracujících osobách

 

předsmluvního jednání s uchazeči o zaměstnaní nebo spolupráci, sjednání smlouvy a její plnění

 

X. Způsob zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení

 

Členové skupiny Vilímková Dudák & Partners zpracovávají osobní údaje manuálně i automatizovaně, v listinné i elektronické podobě. Osobní údaje jsou zpracovávány zejména ze strany našich zaměstnanců, spolupracujících osob a dalších zpracovatelů. Členové skupiny Vilímková Dudák & Partners přijali vhodná technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby ochránili osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Se zpracovateli, kteří pro členy skupiny Vilímková Dudák & Partners zpracovávají osobní údaje, uzavřeli členové skupiny Vilímková Dudák & Partners relevantní smlouvy tak, aby byla zaručena adekvátní ochrana osobních údajů. Zaměstnanci, spolupracující osoby a zpracovatelé, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou vázáni mlčenlivostí

 

XI. Příjemci osobních údajů a zpracovatelé

 

Členové skupiny Vilímková Dudák & Partners zpřístupňují osobní údaje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím osobám, případně jednotlivým smluvně vázaným zpracovatelům osobních údajů, kteří jsou pečlivě vybíráni z hlediska jejich důvěryhodnosti, eventuálně dalším příjemcům, avšak jen v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění konkrétního účelu zpracování osobního údaje a dle konkrétního právního titulu pro jeho zpracování.

 

Na základě požadavku klienta mohou být osobní údaje předány i dalším příjemcům, např. tlumočníkům, překladatelům, soudním znalcům či jiné advokátní nebo poradenské kanceláři.

 

Osobní údaje mohou být rovněž předány orgánům veřejné moci, zejména soudům a orgánům činným v trestním řízení, vyplývá-li povinnost předání osobních údajů z platných a účinných právních předpisů.

 

Osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím předáváme v případech, kdy Evropská komise rozhodla, že se jedná o zemi nebo mezinárodní organizaci zajišťující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Do ostatních zemí předáváme osobní údaje, pokud správce nebo zpracovatel poskytne vhodné záruky a za podmínky, že jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právních ochrana subjektů údajů. V ostatních případech osobní údaje můžeme předat do třetích zemí pouze v případech uvedených v čl. 49 odst. 1 GDPR, subjekt údajů v takovém případě informujeme o možných rizicích

 

XII. Doba zpracování osobních údajů

 

Členové skupiny Vilímková Dudák & Partners zpracovávají a uchovávají osobní údaje:

 

– po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu;

– po dobu, po kterou jsou povinni uchovávat osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů;

– po kterou jste udělili souhlas se zpracováním.

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Konkrétně jsou osobní údaje zpracovávány podle účelu zpracování po tuto dobu:

 

– plnění smlouvy

po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

– plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

– zasílání obchodních sdělení a další marketingová komunikace

po dobu, která je v souladu s příslušnými právními předpisy (např. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů);

jsou-li obchodní sdělení zasílány či dochází k jinému přímému marketingu na základě uděleného souhlasu, pak po dobu platnosti uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

– osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

po dobu nezbytnou pro dosažené daného účelu, nejdéle však do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

– ochranu oprávněných zájmů členů skupiny Vilímková Dudák & Partners či třetích osob

nejvýše po dobu tří let od doby zahájení zpracování osobních údajů, neurčí-li právní předpisy jinak (např. právní předpisy regulující výkon advokacie či výkon daňového poradenství) anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba zpracovávat osobní údaje po dobu delší v závislosti na okolnostech konkrétního případu

– řešení požadavků zadaných prostřednictvím elektronických formulářů

po dobu, která bude potřebná k vyřešení zadaného požadavku

 

XIII. Práva subjektů údajů

 

V souladu s právními předpisy má každý subjekt údajů následující práva:

 

– právo na přístup

ke zpracovávaným osobním údajům zahrnující právo získat potvrzení, zda členové skupiny Vilímková Dudák & Partners zpracovávají jeho osobní údaje, přístup k těmto osobním údajům, není-li to z povahy či účelu jejich zpracování vyloučeno a nebyly by poskytnutím dotčena práva a svobody jiných osob, získat informace o účelu zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, o plánované době uchování či kritériích k jejímu stanovení, o existenci práv subjektu údajů, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, není-li jím daný subjekt údajů, o vhodných zárukách při předávání osobních údajů mimo EU

– právo na opravu

nepřesných či nesprávných osobních údajů, které se ho týkají nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se ho týkají

– právo na výmaz

osobních údajů v případech stanovených GDPR, např. v případě odvolání souhlasu se zpracováním, byl-li udělen, či vznesení námitky proti zpracování, v případě protiprávního zpracování osobních údajů, v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány apod.; žádat o výmaz nelze v případě, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, a v některých dalších případech stanovených GDPR

– právo na omezení zpracování

v případech předvídaných GDPR, jako je tomu např. v případě, kdy subjekt údajů zpochybňuje přesnost, zákonnost nebo potřebu členů skupiny Vilímková Dudák & Partners zpracovávat jeho osobní údaje, má subjekt údajů právo žádat o omezení zpracování jeho osobních údajů. Pokud bude žádosti subjektů údajů o omezení zpracování vyhověno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu

– právo na přenositelnost

zahrnuje právo získat osobní údaje, které byly Vámi poskytnuty členům skupiny Vilímková Dudák & Partners v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

– právo vznést námitky

proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech členů skupiny Vilímková Dudák & Partners, třetích stran nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku.

– právo kdykoliv odvolat souhlas

zahrnuje právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud byl udělen, a to výslovným písemným sdělením na adresu sídla členů skupiny Vilímková Dudák & Partners či na e-mailovou adresu info@vilimkovadudak.cz. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

– právo podat stížnost

u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, tel. 234 665 111, www.uoou.cz. Záleží nám na Vás, a proto budeme rádi, když se před případným podáním stížnosti obrátíte přímo na nás a poskytnete nám příležitost vše vyřešit přímo s Vámi.

 

XIV. Cookies

 

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb a funkčnosti webových stránek www.vilimkovadudak.cz jsou používány soubory cookies. Více informací o používaných souborech cookies zde.

 

XV. Další informace

 

V případě dotazů, jiných žádostí ohledně zpracování osobních údajů či uplatnění jakéhokoliv z uvedených práv je možné obrátit se členy skupiny Vilímková Dudák & Partners písemně na adrese Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 nebo e-mailem na info@vilimkovadudak.cz.

 

Dozorovým orgánem v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, tel. 234 665 111, www.uoou.cz.

 

Tyto informace o zpracování osobních údajů pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme, přičemž si vyhrazujeme právo jej změnit.

 

XVI. Účinnost

 

Tyto informace o zpracování osobních údajů účinné ode dne 1. prosince 2021.

 

Členové skupiny Vilímková Dudák & Partners

OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce