Aktuality

Komentujeme a vyjadřujeme se k aktuálním tématům v médiích. Sledujeme změny legislativy a judikatury. Pořádáme workshopy a přednášky. Aktivně naše klienty informujeme o novinkách.

více informací

News flash – Hromadné prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události neboli oddálení podání daňového přiznání 2019

Hromadné prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události neboli oddálení podání daňového přiznání 2019

 

V souvislosti s tzv. koronavirem a jeho epidemií v České republice přijímá vláda a další příslušné orgány veřejné moci krizová opatření. Z nařízených opatření mohou vznikat jak fyzickým, tak právnických osobám různá prodlení v daňové oblasti jak s podáváním formulářů, tak s hrazením daňových povinností.

Na základě liberačního balíčku vydaného Ministerstvem financí byla přijata následující opatření

 

Daň z příjmů právnických a fyzických osob:

 

V případě opožděného podání přiznání k dani z příjmů či vyúčtování daně z příjmů (kromě vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh), ke kterému dojde nejpozději k 1.7.2020, dojde k automatickému odpuštění pokuty za pozdní podání jak u fyzických, tak u právnických osob. Pokud tedy dojde k pozdnímu podání přiznání do 1.7.2020 a tím také k pozdní úhradě daně, nebude daňový subjekt sankcionován ani za pozdní podání daňového přiznání, ani opožděnou úhradu daně. Tímto vláda v podstatě umožnila pozdější podání přiznání k daním z příjmů fyzických i právnických osob.

 

Pozor na sociální a zdravotní pojištění!

 

Standardní lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob zůstává zachována do 1.4.2020, což znamená, že lhůta pro podání přehledu OSVČ na sociální a zdravotní pojištění zůstává do 4.5.2020 (tj. také lhůta pro placení pojistného byla ponechána ke dni 12.5.2020).

 

Situace ohledně plateb sociálního a zdravotního pojištění je zatím předmětem diskuzí a převažuje názor, že také termín pro podání přehledů a hrazení pojistného se posune adekvátně k opožděnému podání přiznání (tedy lhůta pro podání přehledů na 1.8.2020 a úhrada pojistného do 8 dní od podání přehledu). Nebylo však zatím vydáno žádné oficiální stanovisko, proto je nutné počítat s tím, že bude nutné podat přehledy a uhradit zbývající pojistné za rok 2019 pojišťovnám v řádném termínu.

 

Ostatní daně:

 

U ostatních daní budou muset daňové subjekty učinit žádost o prominutí úroků z prodlení nebožádost o posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením koronaviru. Až v případě, že správce daně vyhoví zcela nebo zčásti uvedené žádosti, dojde automaticky k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně (za normálních okolností zákon individuální prominutí pokuty za opožděné tvrzení nepřipouští).

 

Prominutí se bude aplikovat bez časového omezení a bude dopadat na veškeré daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na veškeré daňové subjekty; k akcesorickému prominutí pokuty dojde vždy u té daně, u které došlo k prominutí úroku, popř. k posečkání.“

 

Pokuta za nepodání kontrolního hlášení:

 

V případě opožděného podání přiznání kontrolního hlášení, kdy daňová povinnost vznikla v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020, dojde k odpuštění pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení či daňového přiznání budou promíjeny na individuální žádost poplatníka z důvodů souvisejících s koronavirem.

 

Odpuštění správního poplatku:

 

Pokud právnická či fyzická osoba bude v souvislosti s koronavirem žádat o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení či povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu daného rozhodnutí a tuto žádost podá správci daně nejpozději do 31.7.2020, bude snížen správní poplatek k podání této žádosti ze 400 Kč na 0 Kč.

 

V případě, že by nebylo možné využít výše uvedeného „generálního pardonu“ vlády ČR, umožňuje daňový řád tzv. navracení lhůty v předešlý stav. Tento institut daňového řádu Vám v případě objektivních závažných důvodů (např. hospitalizace, nucené umístění v karanténě, pracovní neschopnost, nezaviněné uvíznutí v zahraničí apod.) umožní splnit Vaše daňové povinnosti v náhradní lhůtě bez postihu.

 

O stanovení nové lhůty musí osoby zúčastněné na správě daní zažádat do 15ti dnů ode dne pominutí závažných důvodů, pro které nebylo možno úkon provést (např. návrat z hospitalizace v nemocnici, ukončení neschopnosti lékařem, návrat ze zahraničí apod.). Pokud správce daně žádosti nevyhoví, musí rozhodnutí řádně odůvodnit. V případě vyhovění správcem daně dojde ke stanovení nové lhůty pro splnění daňových povinností.

 

Budete-li mít zájem, rádi Vám pomůžeme s individuálním řešením Vaší konkrétní situace, včetně případného zpracování žádostí či přípravou přiznání ke všem daním včetně zpracování přehledů pro zdravotní a sociální pojišťovny.

 

Za tímto účelem se prosím neváhejte obrátit na daňovou poradkyni Ing. Hanu Procházkovou, e -mail: hana.prochazkova@vilimkovadudak.cz,          nebo Kristinu Krčmářovou, e-mail kristina.krcmarova@vilimkovadudak.cz.

 

Vilímková Dudák & Partners Tax, s.r.o.

OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce