Aktuality

Komentujeme a vyjadřujeme se k aktuálním tématům v médiích. Sledujeme změny legislativy a judikatury. Pořádáme workshopy a přednášky. Aktivně naše klienty informujeme o novinkách.

Zde se můžete přihlásit do monitoringu farmaceutické legislativy

více informací

Jana Marečková a Jakub Kadlec pro Medical Tribune: Ústavní soud zrušil část zákona o zdravotnických prostředcích

Medical Tribune, 20.6.2017 0:00:00 

Ústavní soud zrušil na základě návrhu dvaceti senátorek a senátorů k 31. prosinci 2018 část zákona o veřejném zdravotním pojištění, která zakotvuje institut ekonomicky nejméně náročné varianty zdravotnického prostředku hrazeného na poukaz a dává zdravotním pojišťovnám kompetenci zjišťovat cenu takové varianty blíže nespecifikovaným průzkumem trhu. Zrušenou část má nahradit nová komplexní úprava systému úhrad, která umožní předepisování vhodnějších pomůcek pro pacienty a fektivnější nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění, uvedl ÚS. Ministerstvo informovalo, že předloží návrh novely ve druhé polovině letošního roku.

 

Podle senátorů je dosavadní systém neprůhledný a umožňuje pojišťovnám, aby si fakticky samy určovaly, zda a v jaké výši pomůcku hradí, což podle nich negativně zasahuje do práv pojištěnců, dodavatelů pomůcek i poskytovatelů zdravotních služeb. Plénum ÚS dalo senátorům za pravdu. „Ústavní soud dospěl k závěru, že napadená ustanovení nejsou natolik určitá, aby na jejich základě bylo možné dovodit, na poskytnutí jakých zdravotnických prostředků má pojištěnec právo. Jejich použití proto závisí teprve na konkrétním postupu zdravotních pojišťoven, jímž je obsah tohoto práva fakticky vymezen,“ stojí v usnesení ÚS ze středy 7. června 2017. Soud v tom spatřuje nesoulad se základním právem občanů na bezplatnou zdravotní péči a na pomůcky na základě veřejného zdravotního pojištění. Ti, terých se rozhodování za desítky miliard korun fakticky dotýká, ať už jsou to lidé potřebující pomůcky, zařízení, která je poskytují, nebo dodavatelé, nemají podle ÚS možnost účastnit se procesu, který vyústí v to, která pomůcka bude hrazena ze zdravotního pojištění a které úhrada přiznána nebude.

Právě na to poukazovali právnička senátorů JUDr. Jana Marečková a prezident České asociace dodavatelů zdravotnických pomůcek CzechMed MUDr. Miroslav Palát, MBA. „Neústavnost jsme spatřovali zejména v tom, že kdykoli je zde nějaký subjekt, v tomto případě zdravotní pojišťovna, který rozhoduje o právech třetích osob, musí být jeho proces rozhodování transparentní, předvídatelný a především umožňující přezkum, a to včetně soudního. To zde dosud nebylo,“ sdělila MT advokátka Marečková.
„Po mnoha letech dojde k narovnání vztahů, rozšíření výběru a zvýšení dostupnosti zdravotnických prostředků, ukončí se šikana lékařů. Ti totiž nemohli předepsat nejoptimálnější prostředek ve chvíli, kdy neměl uveden kód VZP,“ uvedl Palát pro MT. Podle JUDr. Jakuba Krále, Ph. D., ze společnosti Porta Medica, s. r. o., je primárním problémem neústavnost zákona, nikoli praxe pojišťoven. Ministerstvo má podle něj nyní na výběr několik možností: sněmovní tisk 88, na který odkazoval i US; na jeho přípravě se podílely všechny dotčené subjekty a odborná veřejnost jej akceptovala. K dispozici má také ministerský návrh z léta 2015. Alternativně může připravit i zcela nový návrh. „Klíčové však je, aby byla obnovena odborná diskuse za účasti všech dotčených stran, regulátorů, zdravotních pojišťoven,  dborných společností, zástupců pacientů a dodavatelů,“ zdůraznil. Z výpovědí svědků před plénem ÚS vyplynulo, že se doposud stávalo, že postižený sice obdržel například invalidní vozík, ten ale nevyhovoval jeho typu postižení. Svědci rovněž uvedli, že do procesu stanovování úhrad nejsou zapojováni zástupci pacientských organizací ani odborné společnosti. „Taková léčba nejenže může být méně vhodná pro pacienta, ale ve výsledku i nákladnější pro rozpočet veřejného zdravotního pojištění,“ popsal pro MT advokát Jakub Kadlec z advokátní kanceláře Vilímková Dudák & Partners.

Do přijetí nové právní úpravy trvá podle ÚS zdravotním pojišťovnám povinnost interpretovat napadená ustanovení takovým způsobem, aby se co nejvíce respektovala práva všech dotčených subjektů. VZP rozhodnutí soudu respektuje, sdělil MT její mluvčí Oldřich Tichý. „Nejpodstatnějším sdělením pro VZP a její klienty momentálně je, že ještě déle než rok a půl se na současném stavu nic nemění. Jakékoli spekulace o tom, jak bude vše fungovat za víc než 18 měsíců, bychom teď nepokládali za seriózní,“ uvedl. Vyzdvihl, že ÚS v usnesení označil existenci číselníků v obecné rovině za přirozené a rozumné řešení. „Jejich prostřednictvím zdravotní pojišťovny reagovaly na neurčitost zákonné úpravy. Například VZP si vytvořila vnitřní řízení o žádostech dodavatelů o zařazení zdravotnického prostředku do úhradového katalogu. V jeho rámci nejenže rozhoduje o zařazení zdravotnických prostředků, ale skrze požadované náležitosti žádosti získává informace o jejich vlastnostech a ceně, které využívá při kategorizaci a stanovení výše úhrad,“ citoval Tichý z usnesení ÚS.

OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce