Aktuality

Komentujeme a vyjadřujeme se k aktuálním tématům v médiích. Sledujeme změny legislativy a judikatury. Pořádáme workshopy a přednášky. Aktivně naše klienty informujeme o novinkách.

Zde se můžete přihlásit do monitoringu farmaceutické legislativy

více informací

Michal Ševčík: Vláda schválila návrh zákona o realitním zprostředkování

Na schůzi vlády dne 21. ledna 2019 byl schválen návrh zákona o realitním zprostředkování. Návrh zákona bude následně předložen k projednání do poslanecké sněmovny. Účinnost je navrhována od 1. ledna 2020.

 

Podle předkládaného materiálu není realitní zprostředkovatel v rámci zprostředkovávané záležitosti oprávněn poskytovat úschovu za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy, nebo zprostředkovat poskytnutí takové úschovy někým jiným než bankou, zahraniční bankou, notářem nebo advokátem.

Realitní zprostředkování je nově navrhováno jak vázaná živnost.

 

Realitní zprostředkovatel musí být bezúhonný. Je-li realitní zprostředkovatel právnickou osobou, musejí být bezúhonní jeho skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a fyzická osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu. Kontrolu dodržování zásady bezúhonnosti vykonávají živnostenské úřady.

 

Realitní zprostředkovatel musí být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost a nejméně ve výši 3 500 000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v 1 roce. Stávající realitní makléři budou muset splnit tuto podmínku do 2 měsíců od nabytí účinnosti zákona.

 

Smlouva o realitním zprostředkování musí být písemná a musí obsahovat také

  1. a) označení předmětu převodu, nebo předmětu užívání nebo požívání,
  2. b) výši kupní ceny, nájemného nebo jiné úplaty, popřípadě způsob jejich určení, je-li realitní smlouva úplatná,
  3. c) výši provize, nebo způsob jejího určení.

 

Pokud některá náležitost smlouvy chybí, je zájemce oprávněn dovolat se její neplatnosti.

 

Ve smlouvě o realitním zprostředkování nelze uložit zájemci, který je spotřebitelem, povinnost uzavřít realitní smlouvu nebo smlouvu o uzavření budoucí realitní smlouvy.

Výhradní realitní zprostředkování lze se zájemcem, který je spotřebitelem, ujednat jen na dobu určitou, nejdéle však na dobu 6 měsíců. Tato doba může být opakovaně prodloužena. Prodloužení lze ujednat nejdříve 30 dnů před uplynutím ujednané doby.

 

Bylo-li realitní zprostředkování ujednáno na dobu neurčitou, výpovědní doba může činit nejvýše 1 měsíc.

 

Provize musí být splatná nejdříve dnem uzavření realitní smlouvy, ledaže smlouva o realitním zprostředkování obsahuje poučení o tom, že splatnost provize není vázána na uzavření realitní smlouvy nebo na splnění odkládací podmínky účinnosti realitní smlouvy. Splatnost provize může být v těchto případech vázána nejdříve na obstarání příležitosti zájemci k uzavření realitní smlouvy.

 

Je-li se zájemcem, který je spotřebitelem, ujednána záloha na provizi, nesmí záloha činit více než dvě třetiny ujednané provize.

OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce