Aktuality

Komentujeme a vyjadřujeme se k aktuálním tématům v médiích. Sledujeme změny legislativy a judikatury. Pořádáme workshopy a přednášky. Aktivně naše klienty informujeme o novinkách.

více informací

Klára Valentová pro HR Forum: Kontroly zaměstnanců v průběhu dočasné pracovní neschopnosti

Z důvodu povinnosti poskytovat zaměstnancům náhradu mzdy během dočasné pracovní neschopnosti zákoník práce zaměstnavatelům umožňuje kontrolovat, zda jejich zaměstnanci dodržují režim dočasně práce neschopného zaměstnance.

Zaměstnavatel může kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů stanovený režim, pokud jde o povinnost:

 

• zdržovat se v místě pobytu

 

• dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek.

 

Zaměstnavatel může kontrolovat jen tyto dvě povinnosti. Nemůže tak kontrolovat například dodržování léčebného režimu zaměstnancem, neboť nemá právo znát jeho diagnózu. Ošetřující lékař musí pouze zaměstnavateli sdělit místo pobytu a dobu eventuálních povolených vycházek zaměstnance.

 

Zákon ukládá zaměstnanci povinnost umožnit zaměstnavateli kontrolu ve výše uvedeném rozsahu. Zákon ale nestanoví, jak konkrétně má kontrola režimu dočasně práce neschopného zaměstnance probíhat.

 

Osoba provádějící kontrolu musí respektovat práva zaměstnance vyplývající z Ústavy ČR. Kontrolující osoba tak zejména nesmí bez souhlasu vstoupit do bytu či domu zaměstnance. Zároveň musí být při kontrole dbáno dobrých mravů, kontroly by tak neměly být prováděny například v nočních hodinách či s nadměrnou intenzitou. Kontrolující osoba by se měla prokázat pověřením od zaměstnavatele. V případě, že kontrola zaměstnance nezastihne v místě pobytu, je vhodné ji opakovat, aby bylo skutečně prokázáno porušení režimu. Rovněž je vhodné zanechat v poštovní schránce oznámení o proběhnuté kontrole a nezastižení zaměstnance.

 

O porušení režimu vyhotoví kontrolující osoba písemný záznam, jenž obsahuje skutečnosti, které představují porušení tohoto režimu, tedy zejména že nebyl zastižen při kontrole doma nebo že byl spatřen na jiném v místě v době, kdy neměl vycházku; dále by měl záznam obsahovat podpis kontrolujícího pracovníka, datum a čas zjištění.

 

Stejnopis záznamu se doručuje do vlastních rukou zaměstnanci, který režim porušil, a dále také OSSZ a ošetřujícímu lékaři.

 

Zaměstnavatel s ohledem na závažnost porušení povinností může snížit či neposkytnout náhradu mzdy poskytovanou při dočasné pracovní neschopnosti. Snížení či neposkytnutí lze provést i zpětně. V případě porušení povinností zvlášť hrubým způsobem může zaměstnavatel dát zaměstnanci i výpověď. Nelze však současně snížit či nepřiznat náhradu mzdy a dát výpověď pro stejné porušení.

 

Zaměstnavatel má i možnost požádat ošetřujícího lékaře o posouzení zaměstnavatelem zjištěných případů porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance, což může být praktické při posuzování míry závažnosti porušení.

 

Proti rozhodnutí zaměstnavatele o porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a snížení či neposkytnutí náhrady mzdy neexistují opravné prostředky. Jednou možností je poskytnutí podnětu inspekci práce, která může zaměstnavateli v případě zjištění pochybení udělit pokutu až 200 000 Kč. Další možností je uplatnění nároku žalobou u soudu.

 

Klára Valentová , advokátka, poradenská kancelář Vilímková Dudák & Partners

 

Datum: 20.05.2019
Zdroj: HR Forum
Strana: 27
Autor: Klára Valentová
Rubrika: Právo

OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce