Aktuality

Komentujeme a vyjadřujeme se k aktuálním tématům v médiích. Sledujeme změny legislativy a judikatury. Pořádáme workshopy a přednášky. Aktivně naše klienty informujeme o novinkách.

Zde se můžete přihlásit do monitoringu farmaceutické legislativy

více informací

Michal Ševčík pro MF Dnes: ANKETA PRÁVNÍKŮ

MF Dnes, 13.12.2013 0:00:00 

V čem je podle vás největší přínos nového občanského zákoníku?

 

Petr Kuhn partner AK White & Case 

 

» Zákoník pomáhá slabším 
 
Největší změna nepřichází s konkrétními paragrafy, ale s tím, jak nově a jinak na nás – jeho uživatele – zákoník pohlíží. A to jako na svět svobodných bytostí, které se mají o sebe a své blízké postarat, neškodit a chránit slabší. Generaci našich dětí pomůže formovat jako sebevědomé a spravedlivé lidi.

Jiří Pospíšil bývalý ministr spravedlnosti 

 

» Chrání dobré úmysly 

Nový občanský zákoník vychází ze základních zásad, na kterých spočívá svobodná společnost, a tím je zároveň i upevňuje. Respektuje svobodnou vůli občanů a chrání jejich dobrou víru, současně však požaduje, aby jednali poctivě, a usiluje o ochranu slabšího, například osob s omezenou svéprávností. 

Ivo Telec advokát, vedoucí katedry PF UP Olomouc 

 

» Odstraní války soudů 

Významné je výslovné prolnutí občanského zákoníku s Listinou základních práv a svobod. Odstraní se tak občasná „válka soudů“ mezi Ústavním a Nejvyšším soudem. Vedle toho nutno zmínit úsilí o soulad soukromého práva s morálkou. Například v pojmu poctivosti. Vítaná je úprava základních zásad nového kodexu. 

Tomáš Lichovník prezident Soudcovské unie ČR 

 

» Sjednotí soukromé právo 

Za největší změnu, z mého pohledu kladnou, považuji zrušení dlouholeté dvojkolejnosti soukromého práva. Po více než dvaceti letech tak již nebudeme posuzovat například kupní smlouvu podle různých předpisů jen proto, že byla uzavřena rozdílnými subjekty či za různých okolností. Konečně! 

Vlastimil Pihera AK Kocián Šolc Balaštík 

 

» Uvolní způsob jednání 

Zásadním a pozitivním posunem v oblasti smluvního práva je jeho formální liberalizace, především otevření možnosti dojednat si volně způsob, jakým mezi sebou smluvní strany uzavřou smlouvu. Ta vede k významnému posílení individuální svobody i právní jistoty, jejichž nedostatek dnes bolestivě pociťujeme. Martin Vychopeň předseda ČAK 

 

» Volnost může zaskočit 

Nový OZ přinese rozšíření mezí smluvní volnosti, což lze nepochybně označit za jeho velkou přednost. Je diskutabilní, zda je na tuto volnost veřejnost připravena. S volností jde totiž ruku v ruce odpovědnost za vlastní jednání, nutnost býti bdělým při jednání i ochraně vlastních práv. 

Robert Nešpůrek AK Havel, Holásek & Partners 

 

» Lépe se posoudí platnost 

Dnes jsou smlouvy často posouzeny jako neplatné, i když strany jsou připraveny podle nich plnit. Převládá spíše formální výklad smluv nad výkladem podle skutečných úmyslů stran. Při správné aplikaci bude představovat nástroj na odstranění zásadních nedostatků dnešního přístupu k posuzování platnosti a obsahu smluv. 

Renata Šínová odborná asistentka PF UP Olomouc 

 

» Přinese důstojnější rozvody 

Nová právní úprava přináší možnost společného návrhu na rozvod manželství tam, kde jsou manželé na všech otázkách ukončení soužití dohodnuti. To přináší zdůstojnění rozvodu, neboť se jeden z nich nemusí uměle stavět do role žalobce a druhý do role toho, kdo je ve věci rozvodu žalován.

Petr Sedlák Krajský soud v Brně 

 

» Umožní osvojení zletilého 

Za pozitiva rodinného práva v občanském zákoníku považuji zejména osvojení zletilého, které umožní napravit deformované rodinné vztahy, ve kterých právní stav neodpovídá sociální realitě, a dále fakt, že nezletilý rodič, který nemá plnou svéprávnost, může ze zákona vykonávat právo péče o své dítě.

Ladislav Hejtmánek předseda Obvodního soudu pro Prahu 7 

 

» Odpadnou nízké limity 

Konečně odpadnou nedůstojné a velice nízké finanční limity u škod na životě a zdraví, nově soudce může výši škody stanovit i podle zásad slušnosti. Při svévolném poškození věci zvláštní obliby se nahradí cena obliby, tedy nikoliv již pouze nízká zůstatková hodnota věci.

Roman Žďárek advokát

 

» Odškodnění se dědí 

Významnou změnou je to, že počínaje 1. 1. 2014 nároky na bolestné a náhradu za ztížení společenského uplatnění, stejně jako i další nároky výlučně vázané na osobu poškozeného, nebudou již zanikat, ale budou přecházet na dědice, pokud byly za života škůdce zažalovány u soudu či jako dluh uznány. 

Jakub Blažek advokát 

 

» Hlavní je zrušení limitů 

Za zásadní změnu považuji zrušení paušálních limitů výše náhrady škody na zdraví. Dosavadní právní úprava tuto otázku řešila zcela nedostatečně, protože nezohledňovala konkrétní okolnosti případu a výše náhrady škody na zdraví byla podhodnocená. 

Nový OZ jde moderní cestou a ponechává stanovení náhrady na soudu.

Jaromír Jirsa místopředseda Městského soudu v Praze 

 

» Soudci lépe stanoví škodu 

Nový občanský zákoník rozvazuje ruce soudcům, kteří budou moci nově dle své vlastní úvahy rozhodnout o výši odškodnění. Dlouhodobě zastávám názor, aby konkrétní nárok například za amputovanou nohu přestala stanovovat ministerská vyhláška, ale okolnosti konkrétního případu. Od ledna tomu tak bude, což vítám. 

Roman Fiala místopředseda Nejvyššího soudu ČR 

 

» S majetkem lépe naložíte 

Mám-li najít něco pozitivního a přínosného na nové úpravě dědického práva, bude to zřejmě opravdu široká škála dosud neexistujících způsobů, jak naložit s majetkem pro případ smrti. Jsem zvědav, které z těchto nových právních institutů reálný život ověří jako skutečně potřebné. 

Václav Voda notář v Praze 

 

» Podmínky v závěti platí 

Uvedeme-li podmínky v závěti dnes, vytváří jen jakési „morální“ přání.

Nově bude mít podmínka oporu v zákoně, která se bude skutečně posuzovat. Bude tedy možné v závěti uvést, že dcera zdědí dům pod podmínkou, že se postará o psa. Novinka může přinést počáteční výkladové problémy, přesto ji považuji za správnou.

Václav Bednář odborný asistent na PF UP v Olomouci 

 

» Respektuje vůli člověka 

Mám-li zmínit největší přínosy nové úpravy dědického práva, tak jsou jimi zejména respekt k pořizovatelově vůli a možnost, aby pořizovatel již za svého života lépe uspořádal poměry pro případ svojí smrti, např. povoláním dědice dědickou smlouvou nebo uzavřením dohody o zřeknutí se dědického práva. 

Petr Bezouška of Counsel PRK Partners

 

» Je právně vyvážený 

V rámci bytového práva považuji za největší přínos vyváženost právní regulace. Na jedné straně zpřesnění ochrany nájemce bytu (např. zákaz smluvních pokut, zákaz zkracování zákonem přiznaných práv), ale současně rozšíření práv pronajímatele (např. zavedení mimořádné výpovědi, zrušení bytových náhrad). 

Zdeněk Čáp Legislativní rada vlády ČR 

 

» Zvýhodňuje manžele 

Společné členství manželů v bytovém družstvu se bude převážně řídit ustanoveními nového občanského zákoníku o manželském majetkovém právu a zániku manželství, což je pro manžele nesporně výhodnější. 

Miloš Tuháček advokát a vysokoškolský učitel 

 

» Co je zapsáno, platí 

O katastru nemovitostí bude ještě více než nyní platit, že co je psáno, to je dáno. Pokud tedy koupíte nemovitost od osoby, která je zapsaná jako její vlastník v katastru, neměl by vaše vlastnické právo v budoucnu již nikdo zpochybňovat. A to je rozhodně ku prospěchu věci a právní jistoty nás všech. 

Michal Ševčík kancelář Vilímková, Dudák & Partners 

 

» Přináší nová řešení 

Nový občanský zákoník znamená pro vlastníky nemovitostí především větší svobodu při nakládání s jejich majetkem. Opouští právní formalismus a přináší řešení, která dříve nebyla možná. Konečně se uvolní pravidla pronájmu, dědění, zřizování zástavních práv či sjednávání věcných břemen a stavba se znovu stane součástí pozemku. 

 

 

OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce