Aktuality

Komentujeme a vyjadřujeme se k aktuálním tématům v médiích. Sledujeme změny legislativy a judikatury. Pořádáme workshopy a přednášky. Aktivně naše klienty informujeme o novinkách.

Zde se můžete přihlásit do monitoringu farmaceutické legislativy

více informací

Přechodná lhůta pro zápis skutečných majitelů dle nové právní úpravy brzy vyprší

V předchozích vydáních našeho newsletteru jsme se podrobně zabývali zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon“), který vstoupil v účinnost 1. 6. 2021. Zákon zavedl řadu nových požadavků, pokud jde o povinnost obchodních korporací, právnických osob a právních uspořádání (svěřenský fond) evidovat své skutečné majitele. Za nejzásadnější okruhy změn lze považovat revizi vymezení skutečného majitele, požadavek veřejnosti alespoň některých údajů o skutečných majitelích, zavedení mechanismů ověřování a kontroly pravdivosti údajů vedených v evidenci či stanovení nových sankcí.

 

Základní novinky, vyplývající ze Zákona, přibližujeme níže a upozorňujeme, že dne 1. 12. 2021 vyprší nejzazší lhůta pro uvedení stavu zápisu v evidenci skutečných majitelů do souladu se Zákonem. Pokud jste tak ještě neučinili, doporučujeme proto co nejdříve provést kontrolu stavu zápisu v evidenci a je-li třeba, též aktualizaci tohoto zápisu. V opačném případě hrozí riziko udělení pokuty za porušení Zákona a závažných sankcí nefinančního charakteru jako je zákaz výplaty podílu na zisku či výkonu hlasovacích práv ve společnosti.

 

Kdo je skutečným majitelem?

 

Zákon je založen na materiální definici, dle níž skutečným majitelem je každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem, tj. tím, kdo může mít přímo nebo prostřednictvím jiného významný prospěch z činnosti nebo likvidace právnické osoby nebo ze správy nebo zániku právního uspořádání a kdo tento prospěch dále nepředává, nebo uplatňuje koncový vliv. Toto materiální pojetí daných pojmů dále v Zákoně doplňují formální definice (nevyvratitelné domněnky), dle nichž platí, že:

 

Koncovým příjemcem je každá osoba, která má přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku obchodní korporace větší než 25 %, a tento podíl na prospěchu dále nepředává.

Osobou s koncovým vlivem je každá fyzická osoba, která je ovládající osobou podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací. Jedná se zpravidla o osobu s minimálně 40% podílem na hlasovacích právech, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě. Za osobu s koncovým vlivem může být považována ale i osoba, která má menší než 40% podíl na hlasovacích právech, pokud její přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech významně převyšuje podíly ostatních osob, zejména je-li větší než 25 %.

 

Dle nového Zákona je skutečným majitelem v určitých situacích fyzická osoba, aniž nutně naplňuje obecné (materiální) vymezení skutečného majitele, a to čistě na základě pozice, kterou v obchodní korporaci zastává. Nelze-li u obchodní korporace žádného skutečného majitele určit (například jsou-li akcie akciové společnosti obchodovány na burze a vlastnická struktura je rozdrobená) nebo je-li osobou s koncovým vlivem v korporaci právnická osoba, která nemá skutečného majitele, platí právní fikce, že každá osoba ve vrcholném vedení korporace je jejím skutečným majitelem (tzv. náhradní skutečný majitel). Za osobu ve vrcholném vedení se považuje každá fyzická osoba, která zajišťuje každodenní nebo pravidelné řízení výkonu činností právnické osoby jako je obchodní vedení a zároveň je členem statutárního orgánu, osobou v obdobném postavení, anebo osobou zastupující právnickou osobu v tomto orgánu.

 

Při uplatnění této fikce je zároveň nutné zohlednit, zda daná obchodní společnost není ultimátně ovládána právnickou osobou, jejíhož skutečného majitele taktéž nelze určit. Za takových okolností platí, že každá osoba ve vrcholném vedení této právnické osoby s koncovým vlivem je také skutečným majitelem všech korporací v jí podřízené struktuře vztahů. Zejména v případě společností náležících do rozsáhlých holdingových skupin tak správné určení osob, které mají být zapsáni do evidence dle Zákona může vyžadovat komplexnější posouzení a komunikaci v rámci skupiny.

 

Zákon k provedení zápisu nově také vyžaduje, aby byly pro účely zápisu doloženy údaje objasňující, na čem je pozice skutečného majitele založena, včetně údajů o případné struktuře vztahů, z níž postavení skutečného majitele vyplývá.

 

Způsob přístupu k údajům v evidenci

 

Zákon mimo jiné zavedl veřejnosti některých zapsaných údajů, což je výraznou změnou od dosavadní neveřejnosti evidence. Veřejná evidence skutečných majitelů je umístěna na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti a přístup do ní není podmíněn žádnou registrací ani poplatkem, údaje jsou tak fakticky volně dostupné.

 

Proces zápisu údajů o skutečném majiteli

 

Zákon zavádí proces zápisu skutečného majitele prostřednictvím soudního řízení (obdoba současného způsobu zápisu). Soud o zápisu rozhodne bez jednání usnesením. Odvolání proti usnesení není možné, navrhovatel se však na soud může obrátit znovu.

 

Druhou možností zápisu je zápis na žádost prostřednictvím notáře. Zákon směřuje k tomu, aby právě tato možnost představovala volbu většiny navrhovatelů, a došlo tak k ulehčení soudům. Tento proces je tak méně formálním, rychlejším, levnějším a komfortnějším. Není třeba vyplňovat návrhový formulář a není vedeno řízení. Notář je na rozdíl od soudu limitován krátkou lhůtou 3 pracovních dnů od doručení žádosti pro provedení zápisu.

 

Sankce za porušení povinností souvisejících s evidováním skutečných majitelů

 

Sankce za přestupky vztahující se k evidenci skutečných majitelů, které nový Zákon zavádí, jsou významnou novinkou. O přestupcích je rozhodováno v rámci obecného režimu přestupkového zákona a budou projednávány obcemi s rozšířenou působností. Zákon upravuje tři skutkové podstaty přestupků, přičemž první dvě se týkají evidujících osob a spočívají v (i) nezajištění zápisu žádného údaje o skutečném majiteli ani po dodatečné lhůtě stanovené soudem, a (ii) nezajištění toho, aby údaje o skutečném majiteli odpovídaly skutečnému stavu, a to ani po právní moci usnesení potvrzující nesrovnalost.

 

Samostatného přestupku se může dopustit skutečný majitel, koncový příjemce, osoba s koncovým vlivem a osoba, jejímž prostřednictvím může koncový příjemce získávat prospěch nebo osoba s koncovým vlivem uplatňovat svůj vliv, pokud v souladu se Zákonem neposkytnou potřebnou součinnost. Všechny zmíněné přestupky je možné potrestat pokutou až do výše 500.000 Kč a mohou být potrestány opakovaně až do splnění povinnosti zapsat údaje o skutečném majiteli v evidenci.

 

Vedle toho Zákon zavádí též sankce nefinančního charakteru, a to omezení výplaty podílu a hlasovacího práva. Přímo ze Zákona pak nastává nevymahatelnost práv a povinností z právních jednání, kterými je zastírána osoba skutečného majitele, které vznikly po dobu neexistence zápisu skutečného majitele.

 

Účinnost Zákona

 

Účinnost Zákona nastala dne 1. června 2021, přičemž dle přechodných ustanovení Zákona platí, že obchodní korporace, které podle dosavadní právní úpravy splnily svoji povinnost zápisu do evidence včas (tedy korporace, které vznikly do 31. 12. 2017 a splnily svoji povinnost do 1. 1. 2019, či později vzniklé korporace, které splnily povinnost do 15 dnů od svého vzniku) mají 6 měsíců od účinnosti Zákona na to, aby platné údaje odpovídaly požadavkům Zákona, tedy lhůta končí 1. 12. 2021.

 

Ostatní obchodní korporace, které povinnost splnily pozdě nebo ji nesplnily vůbec, jsou povinny zapsat své skutečné majitele a zajistit soulad se Zákonem bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti nového Zákona, tj. po 1. 6. 2021.

 

Evidující osoby, které nejsou obchodní korporací a nezajistily zápis žádného údaje o svém skutečném majiteli podle dosavadních předpisů, musí splnit tuto povinnost do 6 měsíců od nabytí účinnosti Zákona, tj. do 1. 12. 2021. Pokud údaje zapsaly, mají povinnost do 1 roku od účinnosti zajistit, aby platné údaje odpovídaly požadavkům Zákona.

 

Shrnutí:

Dne 1. 12. 2021 vyprší nejzazší lhůta pro uvedení stavu zápisu v evidenci skutečných majitelů do souladu s novým zákonem č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů. Přinášíme proto krátký souhrn o nejdůležitějších změnách, které tento zákon přináší, a rizicích pro případ nezajištění potřebné nápravy.

OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce