Aktuality

Komentujeme a vyjadřujeme se k aktuálním tématům v médiích. Sledujeme změny legislativy a judikatury. Pořádáme workshopy a přednášky. Aktivně naše klienty informujeme o novinkách.

Zde se můžete přihlásit do monitoringu farmaceutické legislativy

více informací

Tereza Jarošová: Obchodní společnosti mají povinnost zapsat do zvláštní evidence údaje o svém skutečném vlastníku nejpozději do 1. ledna 2019

Na základě novely zákona o některých opatřeních proti praní špinavých peněz (dále jen „AML zákon“) byla s účinností od 1. 1. 2018 zřízena tzv. evidence údajů o skutečných majitelích (dále jen „evidence skutečných majitelů“). AML zákon nově stanoví povinnost právnických osob, svěřenských fondů nebo jiných právních uspořádání bez právní osobnosti zaznamenávat aktuální, zákonem stanovené, údaje o svém skutečném majiteli.

Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv. Nejčastěji to bude fyzická osoba, která reálně disponuje s podílem, se kterým je spojeno nejméně 25 % hlasovacích práv, 25 % na základním kapitálu nebo 25% podílu na zisku společnosti. Pokud taková osoba neexistuje, zapíše se jako skutečný majitel jednatel (statutární orgán) společnosti.

Skutečný majitel se musí do evidence zapsat i tehdy, pokud má společnost jediného společníka.

DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTI

Důsledky porušení povinnosti mohou být nepříjemné zejména pro společnosti, které se účastní veřejných zakázek, nebo často spolupracují s bankami:

  • Banky mohou odmítnout uskutečnit požadovanou transakci (převod peněžních prostředků, poskytnutí úvěru apod.),
  • Společnost může být vyřazena ze zadávacího řízení veřejné zakázky.

KONEČNÝ TERMÍN PRO ZÁPIS

Svého skutečného majitele musí obchodní společnosti zapsat do 1. ledna 2019. Ostatní povinné subjekty pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021.

POVAHA EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

Údaje jsou zapisovány do zvláštní evidence skutečných majitelů vedené příslušnými rejstříkovými soudy. K evidenci nemá přístup veřejnost. Nahlížet do ní mohou státní úřady a subjekty, které jsou povinné ověřovat totožnost skutečného majitele podle AML zákona (zejména banky, notáři a advokáti při nakládání s penězi).

PROCES ZÁPISU A POPLATEK

Zápis skutečného majitele (či změna zápisu) nepodléhá do 1. ledna 2019 soudnímu poplatku. Poté bude poplatek za zápis údajů do evidence skutečných majitelů činit 1 000 Kč, přičemž v určitých speciálních případech bude zápis osvobozen od soudního poplatku i nadále.

Zápis je možné provést prostřednictvím formuláře, který lze následně zaslat rejstříkovému soudu v elektronické či listinné podobě.

CO JE NUTNÉ DOLOŽIT?

Zákon nepředepisuje přesnou formu či způsob, jak má být doloženo, že je konkrétní osoba skutečným majitelem. Zatímco v některých případech bude existence skutečného majitele zřejmá ze zápisu ve veřejném rejstříku či ze zakladatelského právního jednání právnické osoby, v jiných případech bude nutné postavení dané osoby doložit jinak. Může jít například o seznam akcionářů, prohlášení skutečného majitele či prohlášení právnické osoby. Zákon pro tyto listiny konkrétní požadavky nestanoví a bude tedy potřeba postupovat individuálně podle poměrů daného povinného subjektu.

OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce